Zasady współpracy

REGULAMIN
Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo w Katowicach
oraz Terenowego Centrum Badawczego w Goczałkowicach – Zdroju

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 10/IV/2018 z dnia 06.02.2018 r. przez Prezesa Ekoenergia Silesia S.A.

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo
  w Katowicach oraz Terenowego Centrum Badawczego w Goczałkowicach – Zdroju reguluje zasady jego działalności oraz funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw zlokalizowanych  w budynku przy ul. Żeliwnej 38.
 2. Współpraca PTEWB oraz Najemców odbywa się na podstawie Regulaminu oraz Umowy najmu zawartej z Najemcą.
 3. Parkiem zarządza Zarządca, czyli Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185, NIP: 954-273-64-75, REGON 242859870, Kapitał zakładowy Spółki: 19.700.000,00 PLN, w imieniu której występuje Zarząd, który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
 4. W PTEWB mogą przebywać i korzystać z jego usług te firmy, które podpisały z Parkiem umowę najmu.
 • Słowniczek pojęć

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. PTEWB– należy przez to rozumieć Park Technologiczny EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo w Katowicach oraz Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach – Zdroju
 2. Zarządca/Zarządzający – należy przez to rozumieć spółkę Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, będącą właścicielem oraz podmiotem zarządzającym PTEWB
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument
 4. Najemcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na podstawie Umowy najmu z Zarządcą wynajmuje lokal(e) użytkowe znajdujące się na terenie PTEWB.
 5. Innowacyjnej działalności gospodarczej/Innowacji (IDG) – należy przez to rozumieć zgodnie z definicją zaproponowaną przez Oslo Manual – nowe rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, organizacji i marketingu, co najmniej z punktu widzenia podmiotu wprowadzającego te rozwiązania do prowadzonej
 6. Sektorze badawczo – rozwojowym (B&R)- należy przez to rozumieć instytucje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań, czego rezultatem są różnego rodzaju innowacyjne przedsięwzięcia.
 7. JST – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego
 8. MŚP – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną
  w Rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r
 9. Umowa najmu – dokument regulujący prawa i obowiązki a także zakres współpracy pomiędzy Właścicielem a Najemcą.
 10. Protokół przekazania/odbioru – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Misja i cele
 1. Celem PTEWB jest transfer wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JSTMŚP i B+R działającymi na terenie województwa śląskiego.
 2. Cel, o którym mowa w ust.1 jest realizowany poprzez:
  1. Wdrożenie rozwiązań innowacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wodnego przy użyciu nowoczesnych laboratoriów badawczych.
  2. Transfer wiedzy poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu bezpieczeństwa wodnego.
  3. Upowszechnianie wyników prac eksperckich, eksperymentów i nowoczesnych technologii.
  4. Systematyczna edukacja mieszkańców województwa śląskiego.
  5. Udostępnianie nowoczesnych powierzchni biurowych, laboratoriów oraz sal szkoleniowo-konferencyjnych śląskim firmom działającym w tzw. branży wodnej.
  6. Podniesienie świadomości podmiotów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa wodnego o konieczności współpracy w celu zapewnienia efektywności, jakości
   i skuteczności działań w tym zakresie.
  7. Zacieśnienie współpracy między JSTB+R i MŚP przez spotkania warsztatowe, konferencje, upowszechnianie dobrych praktyk oraz poprzez opracowanie specjalistycznych publikacji.
  8. Podniesienie jakości oferty inwestycyjnej województwa śląskiego.
  9. Wzrost liczby utworzonych miejsc pracy.
  10. Stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej a pozostałymi podmiotami gospodarczymi działającymi w regionie.
  11. Budowanie powiązań inwestycyjnych i mechanizmów partnerstwa pomiędzy podmiotami działającymi w ramach PTEWB.
 1. Misją PTEWB jest działanie na rzecz stymulowania innowacyjnej działalności gospodarczej regionu w szczególności w zakresie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo wodne oraz propagowanie postaw proekologicznych poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii jako akceleratora transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami i B+R włączając w to współpracę z JST.
 • Zakres usług
 1. oferuje usługi w zakresie wsparcia oraz doradztwa dla innowacyjnych działalności gospodarczych:
 2. Oferta PTEWB w zakresie wsparcia dla IDG obejmuje:
  1. Najem lokalu biurowego lub technologicznego.
  2. Zagwarantowanie podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja).
 • Udostępnienie sieci internetowej.
 1. Dostęp do części wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, toalety).
 2. Usługi utrzymania w czystości wynajmowanych lokali, części wspólnych oraz parkingu.
 3. Utrzymanie sprawności urządzeń i wyposażenia pomieszczeń.
 • Parking samochodowy, za dodatkową opłatą.
 • Udostępnianie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem audiowizualnym
  na preferencyjnych warunkach, dla najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę Parku.
 1. Rezerwacji sali konferencyjnej oraz sali spotkań biznesowych dokonuje się
  w systemie rezerwacji telefonicznej lub poczty elektronicznej.
 2. Udostępnianie powierzchni na bannerach reklamowych na zasadach jednolitych dla wszystkich podmiotów zrzeszonych w Parku.
 3. Udział w spotkaniach biznesowych organizowanych co miesiąc przez PTEWB.
 4. Usługi PTEWB w zakresie doradztwa IGD obejmuje:
  1. Badania wody,
  2. Audyty technologiczne,
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
 1. Usługa transferu technologii,
 2. Szkolenia specjalistyczne.
 1. Wszelkie koszty oraz opłaty za usługi określone w ust. 1 lit. A i B ujęte zostaną w Cenniku Usług Ekoenergia Silesia S.A., który stanowić będzie integralną część Umów Najmu. Cennik Usług umieszczony będzie także na stronie internetowej parkefektywnosc.pl
 2. Usługi PTEWB, o których mowa w ust. 1 lit. B będą realizowane na podstawie odrębnych umów z najemcami a także podmiotami zewnętrznymi. Upust cenowy dla usług, o których mowa w ust. 1 lit. A , uwzględniony w cenniku usług, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wyłącznie najemców
 • Rada Naukowa PTEWB
 1. Powołanie Rady Naukowej PTEWB ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału PTEWB.
 2. Celem Rady Naukowej jest rozwój, rozbudowa i wsparcie merytoryczne PTEWB,
  a w szczególności:
  1. czuwanie nad realizacją celów naukowo-badawczych Parku;
  2. opiniowanie planów tematycznych i prac rozwojowych realizowanych na terenie Parku;
  3. opiniowanie regulaminu organizacyjnego Parku;
  4. opiniowanie działań dotyczących współpracy Spółki EkoEnergia Silesia S.A.
   z podmiotami gospodarczymi na terenie Parku;
  5. inicjowanie kierunków rozwoju Parku;
  6. inicjowanie działań o charakterze promocyjnym i popularyzatorskim;
  7. inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym;
  8. opiniowanie strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych
   z działalnością Parku.
 1. Rada Naukowa PTEWB składa się z 7 członków, wyłonionych przez Zarząd Ekoenergia w drodze naboru kandydatów.
 2. W skład Rady Naukowej wchodzą pracownicy jednostek naukowo badawczych województwa śląskiego, specjalizujących się w dziedzinach z zakresu nauk wodnych, prawa wodnego oraz innych specjalizacji z tego obszaru oraz obszarów wchodzących w zakres działalności PTEWB.
 3. Rada Naukowa PTEWB została powołana Uchwałą Zarządu nr 29/II/2015 z dnia 17.09.2015 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii
  o znaczeniu co najmniej regionalnym.
 1. Rada Naukowa PTEWB jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym
  i wnioskodawczym.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki Ekoenergia Silesia S.A.
 3. Spotkania Rady Naukowej PTEWB odbywają się w siedzibie PTEWB raz na kwartał nie mniej niż 4 razy w roku kalendarzowym.
 • Zasady naboru firm do PTEWB
 1. Podmioty ubiegające się o przyjęcie do PTEWB muszą kumulatywnie spełniać następujące warunki::
  1. Należeć do sektora MŚP lub JST.
  2. Działać w branży bezpieczeństwa wodnego lub oferować i realizować działania związane z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
 2. Nabór przeprowadza Zarządca. Szczegółowe warunki naboru podmiotów do PPTEE wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami zostaną zamieszczone na stronie Zarządcy.
 3. Podmioty z sektora MŚP lub JST będą przyjmowane  do PTEWB mając na uwadze tylko
  i  wyłącznie firmę faktycznie prowadzoną działalność.
 4. Podmioty inne niż MŚP mogą zostać Najemcami pod warunkiem deklaracji współpracy
  z innymi podmiotami z sektora MŚP, których działalność wchodzi w zakres działalności PTEWB .
 5. Do PTEWB przyjmowane są Podmioty, z którymi podpisana została Umowa najmu lokali użytkowych.
 6. Podmiot określony w ust. 1 ubiegający się o przyjęcie do PTEWB wypełnia wniosek aplikacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Istnieje możliwość zastosowania preferencyjnych warunków czynszowych dla Najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę PTEWB, i którzy będą przyczyniać się do realizacji założonego celu PTEWB, o którym mowa w §3.

 1. PTEWB obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w Spółce Ekoenergia Silesia S.A., który umieszczony jest na stronie internetowej parkwoda.pl
 • Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury PTEWB
 1. odbiór lokali użytkowych, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, karty parkingowej, klucza dostępu do lokalu oraz innych określonych w Umowie najmu przedmiotów odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji najmu.
 2. Kaucja najmu wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu najmu oraz innych opłat eksploatacyjnych lub innych opłat przewidzianych Umowie najmu oraz Cennikiem Usług.
 3. Z parkingu samochodowego mogą korzystać nNajemcy dysponujący kartą parkingową,
 1. Najemca ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
 2. Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody
  i wiedzy Najemcy tego lokalu.
 3. Najemca jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach oddanych do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
 • Zasady opuszczania  PTEWB
 1. Okres przebywania w PTEWB jest określony w umowie najmu lokali użytkowych.
 2. Rozwiązanie u Umowy najmu lokali użytkowych przed upływem terminu zapisanego
  Umowie najmu jest możliwe za 3-miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
 3. Opuszczenie  PTEWB wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru  Złożenie Protokołu wiąże się z obowiązkiem rozliczenia wszelkich wyszczególnionych w treści Protokołu usług. Rozliczenie wymaga pisemnego potwierdzenia przez osoby wymienione w Protokole.
 4. Opuszczenie PTEWB w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali
  i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym  stwierdzonym w Protokole przekazania/odbioru z uwzględnieniem normalnego zużyciaW przypadku stwierdzenia stanu pomieszczenia gorszego niż wynikający normalnego zużycia, najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkód poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania
 5. Po rozwiązaniu umowy najemca obowiązany jest do opuszczenia i wydania przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez PTEWB.
 6. Zwrot kaucji najmu nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionego Protokołu przekazania/odbioru oraz rozliczeniu zobowiązań finansowych wobec PTEWB.
 • Prawa i obowiązki najemcy
 1. Najemca ma prawo do korzystania z urządzeń, wyposażenia i infrastruktury towarzyszącej Parku w najmowanych lokalach użytkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń wspólnych PTEWB, udostępnionych
  do użytkowania przez wszystkich Najemców oraz innych uczestników PPTEE na równych prawach i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Najemca ma prawo do korzystania z dróg dojazdowych i miejsc parkingowych w PTEWB, udostępnionych do użytkowania przez wszystkich uczestników Parku na równych prawach
  i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Najemca uzyskuje dostęp do najmowanych pomieszczeń w Parku przez całą dobę
  na zasadach określonych Umowie najmu.
 5. Najemca przyjęty do PTEWB deklaruje gotowość do wzajemnej wymiany informacji
  i doświadczeń oraz współpracy.
 6. Najemca ma prawo do powoływania się na przynależność do PTEWB, jednak nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w jego imieniu.
 7. Wszelkie informacje dotyczące podmiotów, będące w posiadaniu pracowników Zarządcy są objęte tajemnicą handlową.
 8. Każdy Najemca ma obowiązek wytworzenia nowej usługi lub produktu, związanego tematycznie z działalnością PTEWB, o której mowa w §3. Jeżeli działalność Najemcy wpisuje się bezpośrednio w działania PTEWB obowiązek wytworzenia produktu może zostać uchylony.
 9. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PTEWB Regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowej, a w szczególności do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Najemców.
 10. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości powierzchni wspólnych, pomieszczeń socjalnych i wykorzystywanych sal spotkań biznesowych, konferencyjnych
  i szkoleniowych.
 11. Czynności wykonywane przez Najemcę nie mogą negatywnie wpływać na komfort pracy pozostałych Najemców.
 12. W przypadku odpadów, których przetrzymywanie regulowane jest szczegółowymi przepisami, Najemca samodzielnie i na własny koszt zajmuje się ich składowaniem oraz usuwaniem.
 13. Najemca nie może, bez uprzedniej zgody, wnosić dodatkowego wyposażenia do wynajmowanego pomieszczenia, jeśli wyposażenie to może mieć negatywny wpływ na pracę innych najemców, bądź na bezpieczeństwo budynku.
 14. Wszelkie trwałe zmiany w aranżacji lub wyposażeniu wynajmowanego pomieszczenia wymagają pisemnej zgody Zarządcy.
 15. Najemca zobowiązany jest do udzielania informacji uprawnionemu pracownikowi PTEWB
  o prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej formie i zakresie.
 • 10 Prawa i obowiązki Zarządcy
 1. Na pisemny wniosek Najemcy, zawierający stosowne uzasadnienie, Zarządca może wyrazić zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wynajmowanej powierzchni, w zależności od dostępności powierzchni w PTEWB.
 2. PTEWB ma prawo do wykorzystywania informacji o Najemcach w swoich materiałach informacyjnych oraz prezentacyjnych, przy czym nie dotyczy to informacji objętych tajemnicą handlową.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez PTEWB w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez dodatkowych wezwań kierowanych do Najemcy,
  w przypadku:
  1. rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu,
  2. działania Najemcy w sprzeczności z prawem,
 4. stwierdzenia negatywnego wpływu Najemcy na wizerunek PTEWB,
  1. podania nieprawdziwych danych lub przekazania sfałszowanych dokumentów
   na etapie naboru do PTEWB,
  2. zalegania w płatnościach w wysokości przekraczającej czynsz najmu za dwa okresy płatności.
 5. Najemcy mają prawo do korzystania na zasadzie pierwszeństwa, ze szkoleń, doradztwa
  i udziału w imprezach i wystawach organizowanych przez PTEWB.
 6. Zarządca ma obowiązek poinformowania Najemcy o organizowanych przez PTEWB szkoleniach i spotkaniach.
 • 11 Uwagi końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga Uchwały Zarządu Ekoenergia Silesia S.A.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową najmu, pierwszeństwo
  ma Umowa najmu.
 4. Najemcy zostaną poinformowani o zmianach postanowień Regulaminu drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli Najemca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie może rozwiązać Umowę najmu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku wystąpienia kolizji lub rozbieżności pomiędzy Regulaminem
  umową zawartą z klientem PTEWB, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
 7. Wszelkie informacje poufne dotyczące podmiotów ulokowanych w PTEWB będące
  w posiadaniu Zarządcy objęte tajemnicą handlową.
 8. Zarządca zastrzega, że Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Zarządzającego, a informacja o zmianach będzie przekazywana do podmiotów ulokowanych w PTEWB.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl