Śląska woda bez tajemnic

  • by

W parku Technologicznym Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo prowadzone są projekty naukowe, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat zanieczyszczeń występujących w wodach ujmowanych do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. W ramach tych badań cyklicznie pobierane są próbki ze zlewni wód obejmujących swym zasięg źródła wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w północnej części aglomeracji śląskiej. W wodach tych oznaczane są takie parametry jak: zawartość metali (glin, srebro, arsen, kadm, chrom, nikiel, miedź, żelazo, mangan, ołów, antymon, selen, wolfram, wanad, stront, bar, bor, cynk), WWA, substancji ropopochodnych oraz chlorynów, chloranów. W analizach wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki chemii instrumentalnej takie jak: wysokosprawna chromatografia HPLC, spektrometria FTIR, ICP czy chromatografia jonowa.