Rada Naukowo – Programowa

Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska

Katedra Klimatologii / Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski Klimatolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a obecnie pracownik Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z cyrkulacją atmosferyczną w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Prowadzi również badania z zakresu meteorologii i klimatologii synoptycznej oraz dotyczące występowania groźnych zjawisk konwekcyjnych.


Dr inż. Barbara Słomka-Słupik

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki specjalności “Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzenie Ścieków“. Obecnie adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Związana z SITPMB FSN-T NOT. Zainteresowania naukowe: wpływ środowiska na materiały budowlane, zastosowanie materiałów wtórnych w produkcji materiałów budowlanych, gospodarka cyklu zamkniętego w kontekście ochrony środowiska i trwałości materiałów budowlanych.


Dr hab. Rajmund Michalski

Prof. Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Zainteresowania naukowe: zastosowania metod instrumentalnych w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Chromatografia jonowa (przygotowanie próbek do analizy, wypełnienia, eluenty, supresory, detektory, zastosowania). Techniki łączone (IC-ICP-MS, IC-MS), analityka specjacyjna nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód oraz jonów metali i metaloidów.

Przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel (od 2008); Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Członek Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2019; Polski Komitet Normalizacyjny (od 1994); Polskie Towarzystwo Chemiczne (od 1996). Przewodniczący Komitetu Naukowego międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej (od 2005).


Dr Artur Widawski

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz starszy wykładowca w Katedrze Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego. W pracy badawczej zajmuje się satelitarnymi analizami zjawisk zachodzących w atmosferze i ich szczegółową fotointerpretacją. Prowadzi także pomiary pionowej stratyfikacji atmosfery w zakresie przebiegu wybranych elementów meteorologicznych i stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.


Dr inż. Ewa Słowik-Opoka

Dr inż. Ewa Słowik-Opoka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Leśnym w Instytucie Ochrony Ekosystemów Leśnych, Zakładzie Inżynierii Leśnej (https://urk.edu.pl/pracownicy.html/3208 fb: Abrasion Ewa Słowik-Opoka). Posiada akredytację River Habitat Survey Environment Agency in Bristol (UK) w zakresie oceny hydromorfologicznej wód płynących (Competent Surveyor Accreditation). Zainteresowania naukowe: Potamologia; Procesy erozyjne w leśnych zlewniach górskich; Procesy kształtujące koryta rzek i potoków; Hydromorfologia koryt; Rumosz drzewny w korytach rzek i potoków górskich; Hydrologia i hydraulika koryt otwartych.


Dr Joanna Kończyk

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania naukowe: ekstrakcyjne usuwanie jonów metali ciężkich z wód środowiskowych i ścieków przemysłowych; zastosowanie chromatografii cieczowej (HPLC, IC), atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS, FAAS) oraz spektrofotometrii UV-Vis w analizie próbek środowiskowych, spożywczych i farmaceutycznych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl