Projekty naukowo-badawcze

W ramach projektu „Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo” prowadzimy badania naukowe. W okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. pobieraliśmy próbki w zlewniach obejmujących swym zasięgiem źródła wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w północnej części konurbacji katowickiej. Podczas badań analizowana jest m.in. zawartość metali ciężkich, substancji organicznych oraz nieorganicznych jonów. W wodach oznaczamy zawartości metali (glin, srebro, arsen, kadm, chrom, nikiel, miedź, żelazo, mangan, ołów, antymon, selen, wolfram, wanad, stront, bar, bor, cynk), WWA, substancji ropopochodnych oraz nieorganicznych anionów i kationów. W analizach wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki instrumentalne. Dzięki finansowaniu badań przez Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo” możliwe było zrealizowanie trzech tematów badawczych opisanych poniżej.

BADANIA ZMIENNOŚCI STĘŻEŃ METALI I METALOIDÓWW WODACH POWIERZCHNIOWYCH W WYBRANYCH PUNKTACH POMIAROWYCH NA TERENIE ZLEWNI WÓD UJMOWANYCH PRZEZ STACJE WODOCIĄGOWE GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW W KATOWICACH

Autorzy: Rajmund Michalski 1, Joanna Kończyk 1, Magdalena Kozak 2, Agnieszka Sapalska 2Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Ekoenergia Silesia S.A 1 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A, Katowice

Spośród wielu substancji chemicznych, które ze względu na swoje niekorzystne dla ludzi właściwości są przedmiotem badań monitoringowych m.in. w próbkach środowiskowych są metale i metaloidy. Badania pozwoliły określić zmienność czasową oznaczanych analitów, co przyczynia się do lepszego zrozumienia wpływu źródeł antropogenicznych i przemian zachodzących w środowisku na bezpieczeństwo zdrowotne wody spożywanej przez Klientów GPW S.A. w Katowicach. Próbki pobierano raz w miesiącu od czerwca 2017 do maja 2018 roku. Na rysunku 1 przedstawiono mapkę z zaznaczonymi punktami pomiarowymi, które znajdowały się w: 1. Krupski Młyn ul. Główna, rzeka Mała Panew; 2. Zendek, ul. Częstochowska, rów z odwadniania lasu; 3. Zendek, dopływ do Brynicy, rów odwadniający; 4. Niezdara most na Brynicy, dopływ do Zbiornika Kozłowa Góra oraz 5. Rów Ożarowicki.

Po przetransportowaniu do laboratorium próbki wód utrwalano kwasem azotowym (V) do pH = 2, a następnie przesączano je przez sączek o średnicy porów 0,45 µm. Tak przygotowane próbki poddawano analizie metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie. Zakres badań obejmował oznaczanie następujących pierwiastków: Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Ag, As, Se, Al, Fe, Mn, B, Ba, Sb, Sr, Zn, Wo i V. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski https://laboratorium.elamed.pl/ >>> POBIERZ <<<


WPŁYW WYBRANYCH ORGANICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ WODY W ZLEWNIACH WÓD UJMOWANYCH DO UZDATNIANIA PRZEZ STACJE WODOCIĄGOWE GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW W KATOWICACH

Autorzy: Rajmund Michalski1, Joanna Kończyk1, Magdalena Kozak2, Piotr Cieślik2, Marta Nowicka21Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyEkoenergia Silesia S. A.

Motoryzacja i transport drogowy należą do tych sektorów gospodarki, które przyczyniają się w sposób istotny do wzrostu zanieczyszczania powietrza, gleby i wód. W związku z narastającymi wpływami komunikacyjnymi, na jakość naszego życia i zdrowia należy monitorować ujęcia wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, celem określenia skali zagrożeń i podjęcia odpowiednich kroków zabezpieczających. Zastosowane w badaniach nowoczesne techniki pomiarowe FTIR (substancje ropopochodne) oraz HPLC (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA) charakteryzują się bardzo dobrą powtarzalnością i granicami wykrywalności/oznaczalności. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości substancji ropopochodnych oraz WWA w wodach powierzchniowych stanowiących rezerwuar wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem badań było określenie zawartości substancji ropopochodnych oraz WWA, w tym: acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantrenu, benzo(k)fluorantrenu, benzo(a)pirenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, naftalenu i chryzenu w wodach powierzchniowych stanowiących dopływy do ujęć wód wykorzystywanych przez GPW w Katowicach. Po przetransportowaniu do laboratorium próbki wód były analizowane techniką spektrometrii FTIR (substancje ropopochodne) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (WWA). Badania substancji ropopochodnych wykonano techniką FTIR po ekstrakcji PCE z użyciem spektrometru FT-IR Nicolet iS10, a WWA oznaczano z wykorzystaniem chromatografu HPLC+ firmy Dionex model Ultimate 3000 RS. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie Chemistry Environment Biotechnology. http://www.ceb.ajd.czest.pl

GŁÓWNE NIEORGANICZNE JONY ORAZ CHLORANY(VII) W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

GŁÓWNE NIEORGANICZNE JONY ORAZ CHLORANY(VII) W WODACH POWIERZCHNIOWYCH POBIERANYCH W OKOLICACH LOTNISKA KATOWICE-PYRZOWICE

Autorzy: Joanna Kończyk1, Joanna Kernert2, Paulina Pecyna2, Magdalena Kozak3, Rajmund Michalski21Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyInstytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ZabrzeEkoenergia Silesia S. A.

Poza rutynowo oznaczanymi anionami i kationami nieorganicznymi, przedmiotem badań były toksyczne jony ClO4, których obecność w środowisku związana jest m.in. z stosowaniem materiałów pirotechnicznych, nawozów oraz innych silnych utleniaczy na bazie chloranów (VII). W Polsce dotychczas nie prowadzono badań w zakresie ich występowania w środowisku. Celem badań było określenie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń wybranych nieorganicznych anionów (F, Cl, NO2, NO3, PO43-, SO42- i ClO4) a także kationów (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+) w wodach powierzchniowych znajdujących się w okolicach lotniska Katowice-Pyrzowice i szlaków komunikacyjnych do niego prowadzących. Do oznaczania jonów wykorzystano chromatografy jonowe firmy Thermo Scientific (Dionex ICS -3000, oraz ICS-1100). Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski https://laboratorium.elamed.pl/ 

Podsumowanie Oznaczone zawartości metali, substancji ropopochodnych i wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz nieorganicznych anionów i kationów (w tym toksycznych jonów ClO4) są na niskich poziomach stężeń, w zdecydowanej większości nie przekraczających wartości dopuszczalnych. Nie stwierdzono istotnej zmienności czasowej i przestrzennej oznaczanych substancji, co może świadczyć o stabilności tych wód powierzchniowych. Ma to istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wody spożywanej przez mieszkańców aglomeracji Górnośląskiej. W określonym zakresie badań (anality, miejsca pobierania próbek, czas badań) badane wody powierzchniowe, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla ujęć będących w dyspozycji GPW w Katowicach są czyste i bezpieczne dla użytkowników.


PT EEWB MONOGRAFIA 2018

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PT EEWB MONOGRAFIA 2018.PDF

Preliminary reflectivity analysis of the severe convective events in the proximity of Goczałkowice-Zdrój

Abstract

At the beginning of 2018, the X-band radar in Goczałkowice-Zdrój was launched. The scanning area corresponds with the scanning area of the POLRAD C-band radar system operated by the Polish Institute of Meteorology and Water Management. New opportunities were created of imaging phenomena by comparing some reflectivity features from X-Band radar and C-Band local weather radar. Firstly, reports from the ESWD (European Severe Weather Database) has been thoroughly analysed. All severe weather reports in the proximity of Goczałkowice (100-km radius) were gathered into the one-storm events. Then the reflectivity from both radars was analysed to determine which reflectivity patterns occurred and when. X-band radars are known from the more intensive attenuation of the radar beam by the scatterers located closer to the radar, thus it is essential to compare capabilities of these two different radar systems. It was found that the average reflectivity for all convective incidents is higher when using POLRAD C-band radar data. In some events it was possible to find some spatial reflectivity signatures.

>>> Pełny artykuł  <<<


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl