Park Technologiczny na seminarium dotyczącym adaptacji do zmian klimatu

  • by

Wczoraj przedstawiciel Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo uczestniczył w seminarium poświęconym roli zbiorników wodnych w obrębie konurbacji katowickiej w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Seminarium odbywało się w siedzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Głównym prelegentem był dr Andrzej Woźnica. W swym wystąpieniu Pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wskazał na wielozadaniowy charakter zbiorników wodnych oraz ich ogromny potencjał w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Podkreślał również fakt wysokiego wskaźnika jeziorności, jaki cechuje nasz region a który nie odbiega znacząco od jeziorności Mazur. Dr Woźnica wskazał również na konieczność utrzymywania urządzeń hydrotechnicznych w należytym stanie technicznym, by móc je w pełni wykorzystywać w przypadku zagrożenia powodzią, suszą, bądź pogorszeniem jakości wody.
Po zakończeniu wystąpienia, odbyła się dyskusja nad poruszanymi zagadnieniami, od metodyki badań, poprzez ocenę wyników, na implementacji wniosków skończywszy. Jest to jedno z serii takich spotkań, jakie cyklicznie odbywają się w IETU, gromadząc gości zarówno z innych jednostek badawczych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zajmujących się problematyką ochrony środowiska na terenach silnie zurbanizowanych.

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć pod poniższym linkiem: