Organizacja konferencji

Oferta w zakresie udostepnienia sal konferencyjnych w Parku Technologicznym Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo

Cennik sal konferencyjnych

 1. Ustala się minimalne ceny najmu sal konferencyjnych:
Budynek PTEWiB cenna netto za godzinę cena brutto za godzinę cena netto/doba cena brutto/ doba (12h)
Sala B konferencyjna 219 m2 97,56 zł 120 zł 813,01 zł 1000 zł
Sala A konferencyjna 48 m2 36,59 zł 45 zł 284,55 zł 350 zł
Sala C 145 m2 40,65 zł 50 zł 406,5 zł 500 zł
Sala D 31 m2 20,33 zł 25 zł 100 zł 123 zł
Sala E 22 m2 20,33 zł 25 zł 100 zł 123 zł
Centrum Badawczo Edukacyjne Ekocentrum
Sala konferencyjna duża 66 m2 81 zł 100 zł 732 zł 900 zł
Sala konferencyjna mała 30 m2 49 zł 60 zł 407 zł 500 zł
Sala narad (parter) 33 zł 40 zł 285 zł 350 zł
Cały budynek Nie dotyczy Nie dotyczy 1500 zł 1845 zł

 

Wynajmujący może zastosować promocyjne ceny najmu sal konferencyjnych, w sytuacji, gdy najemca:

 1. a) w pełni wpisuje się w tematykę Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo,
 2. b) organizuje szkolenie/konferencję/warsztaty wpisujące się w pełni w tematykę Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo

  Promocyjny cennik najmu budynku Ekocentrum dla kół naukowych, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji badawczo-rozwojowych 

  Ustala się następujące ceny najmu budynku Terenowego Centrum Badawczego w Goczałkowicach-Zdroju, działającego w ramach Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo dla Kół Naukowych, Uczelni Wyższych, Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Instytucji Badawczo-Rozwojowych.

   

  Ilość dni Cena netto za najem budynku Cena brutto za najem budynku
  od 1 do 5 40,65 50,00 zł
  od 6 do 10 81,30 100,00 zł
  od 10 do 30 162,60 200,00 zł

  Cennik obowiązuje bezterminowo

Duża sala konferencyjna w Katowicach

Mała sala konferencyjna w Katowicach

Duża sala konferencyjna w Goczałkowicach-zdroju

Mała sala konferencyjna w Goczałkowicach-zdroju
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W
PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNYM EKOENERGIA- EFEKTYWNOŚĆ
ORAZ PARKU TECHNOLOGICZNYM EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Przebywający na salach konferencyjnych zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
 2. Korzystający z sali lub sal konferencyjnych zobowiązuje się do używania tych sal zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w Parku Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia – Efektywność oraz Parku Technologicznym EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo.
 3. Zabrania się wynoszenia z sal konferencyjnych sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczająceg
 4. Klucze od sal konferencyjnych pobiera się w budynku ochrony za pisemnym potwierdzeniem, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoba pobierająca klucze odpowiada za stan jakościowy i ilościowy wyposażenia sali Po zakończeniu zajęć klucze są oddawane niezwłocznie, nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć, po czym pracownik Spółki lub pracownik ochrony wraz z osobą oddającą klucze sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.
 5. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sal konferencyjnych powstałe z winy korzystającego z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.
 6. Obsługę sprzętu elektronicznego, będącego na wyposażeniu (w tym klimatyzacji), lub sali konferencyjnej prowadzi wyłącznie upoważniony pracownik firmy Ekoenergia Silesia S.A.
 7. Korzystający z sal konferencyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tych sal W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi firmy Ekoenergia Silesia S.A.
 8. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku niewłaściwego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
 9. W salach konferencyjnych obowiązuje zakaz paleni
 10. W salach konferencyjnych obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 11. Wszystkich użytkowników sal konferencyjnych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i poż. obowiązujących w budynku, jak również do utrzymywania jej w należytej czystości.
 12. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom prowadząceg
 13. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przerwania zajęć w razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika firmy Ekoenergia Silesia S.A. bądź pracownika ochrony.
 14. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia mogą przebywać na terenie sal konferencyjnych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 15. Za rzeczy pozostawione na salach konferencyjnych firma Ekoenergia Silesia S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Dokonanie rezerwacji sal konferencyjnych oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu