Cele

Główne cele parku Woda – Bezpieczeństwo

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt jest zgodny z celami Priorytetu I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy; Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji, którego celem jest transfer technologii i innowacyjności, a który odbywa się będzie poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.