Praca szuka człowieka!

Praca szuka człowieka!

Poszukujemy Specjalisty ds. informatyki. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć na stronie:

http://parkwoda.pl/wp-content/uploads/2018/12/Specjalista-ds.-informatyki.docx

Praca od 01.01.2019 r.

Termin składania ofert: 14.12.2018 r.

Zgłoszenia zawierające CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną prosimy kierować na adres:  kontakt@ekoenergiasilesia.pl

Główny zakres obowiązków

 • wspomaganie użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych zarządzanie infrastrukturą opartą o Active Directory
 • zapewnienie ciągłości pracy LAN/WAN z zachowaniem standardów i zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • zarządzanie udziałami sieciowymi CISCO / FORTIGATE
 • zakupy, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • tworzenie i nadzór nad kopiami zapasowymi
 • zarządzanie kontami elektronicznej poczty email
 • zarządzanie stronami www
 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • zarządzanie serwerem WINDOWS 2016, LINUX

Wymagania:

Niezbędne: Pożądane
Wykształcenie wyższe wyższe w kierunkach informatycznych, teleinformatycznych
Doświadczenie zawodowe 2 lata na podobnym stanowisku
Umiejętności znajomości budowy i obsługi komputera, umiejętności sprawdzania poprawności działania jego komponentów

 

znajomości systemów operacyjnych Windows
i pakietów biurowych

 

znajomości sieci komputerowych (LAN, WAN)
w zakresie elementy sieci, budowanie, diagnozowanie, usuwanie awarii

 

znajomości środowiska Active Directory

 

umiejętność diagnozowania

i rozwiązywania problemów

 

znajomość zagadnień konfiguracji serwerów Windows / Linux

 

znajomość zagadnień związanych
z bezpieczeństwem stacji roboczych, serwerów i sieci komputerowych

 

znajomość administracji systemów baz danych oraz budowania zapytań SQL

 

umiejętność samodzielnej instalacji
i konfiguracji serwerów, pamięci masowych, stacji roboczych i peryferii sieciowych

znajomość programowania w PHP, HTML

Znajomość języków obcych znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
Umiejętności logicznego i analitycznego myślenia

pracy pod presją czasu

przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji

 

Oferujemy:

 • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38 (dalej: „EES”).

 1. Z kim może się Pan/Pani skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania osobowych można skontaktować się bezpośrednio
z Administratorem pod adresem email kontakt@ekoenergiasilesia.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie i w zakresie wskazanym w 221 Kodeksu pracy (tj. w zakresie imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Podstawą prawną tego przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w stosunku do danych osobowych wykraczającym poza zakres wskazany w literze A, przekazanych w CV, formularzu internetowym lub w innej formie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu EES związanym z koniecznością sprawdzenia Pani/Pana kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku będącym przedmiotem rekrutacji. Podstawą prawną jest ww. uzasadniony interes EES (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a).
 5. Komu przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Z uwagi na fakt, że jesteśmy przedsiębiorcą musi spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. organy publiczne w celu realizacji nałożonych na EES obowiązków prawnych,
 2. podmioty świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające EES w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP,
 3. podmiotom działającym w ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodzi EES.
 1. Przez jaki okres Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez EES?

W zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. A, B i C Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

W zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. D Pani/Pana dane będą przetwarzane przez maksymalny okres 12 miesięcy lub do momentu zakończenia przyszłego procesu rekrutacyjnego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

 1. Czy przekazanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wzięcia udziału i prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych nie będzie Pani/Pana zakwalifikowana/y do prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 1. Czy w wyniku prowadzonego przetwarzania danych osobowych wobec Pani/Pana podejmowane będą decyzję w sposób zautomatyzowany?

Informujemy, że EES nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie prowadzi procesów takich jak profilowanie.

 1. Jakie są Pana/Pani prawa?

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danychżądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec prowadzonego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niemniej jednak w zakresie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na EES obowiązek prowadzenia przetwarzania danych osobowych, ww. prawa mogą ulec ograniczeniu.

W zakresie, w którym konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
w każdym czasie prawo do wycofanie tej zgody.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.