Badania laboratoryjne

CHROMATOGRAF HPLC DIONEX ULTIMATE 3000

Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC to podstawowe narzędzie w laboratoriach chromatograficznych. Zastosowane wysokie ciśnienie, wymusza przepływ eluentu przez kolumnę chromatograficzną, co umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje. Urządzenie to umożliwia oznaczanie takich związków w wodzie jak np.: WWA, farmaceutyki.

SPEKTROFOTOMETR ICP OES iCAP 7000

Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 Plus pozwala na analizy wielopierwiastkowe i oznaczanie substancji śladowych w próbkach o dowolnym składzie matrycy. Jednoczesna rejestracja pełnego widma zapewnia sprawne analizy wielopierwiastkowe na śladowym poziomie, dzięki dostępności wszystkich niezbędnych linii emisyjnych.

MINERALIZATOR MIKROFALOWY ETHOS UP

System do mineralizacji mikrofalowej. Posiada komorę o pojemności 70 l, pozwalającą na umieszczenie 44 próbek, co pozwala na usprawnienie pracy przy przygotowywaniu próbek do analizy.

KOMORY LAMINARNE S@FEFLOW 1.8

Komory II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z pionowym przepływem powietrza. Chronią analityka, produkt oraz środowisko przed szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi.

SPEKTROMETR PODCZERWIENI Nicolet iS10

 Jeden z najpopularniejszych spektorometrów podczerwieni FTIR, wykorzystywany w laboratoriach kontrolno – pomiarowych. Zakresy spektralne: 7800–350 cm-1 z dzielnikiem wiązki KBr lub 11000-375 cm-1 z XT-KBr. Maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1. Wybór detektorów: DTGS, wysokoczuły detektor MCT chłodzony ciekłym azotem (11700-600 cm-1), InGaAs do pomiarów NIR na sferze integrującej.

HOMOGENIZATOR T18 Digital Ultra Turrax

Służy do rozdrabniania i emulgowania preparatów o objętości od 1ml do do 1.500 ml. Urządzenie wykorzystujące technologię Rotor – Stator, polegającą na zasysaniu substancji przez końcówkę homogenizatora dzięki wysokiej prędkości obrotowej rotora, a następnie przeciskaniu przez szczeliny układu Rotor – Stator. Dzięki działaniu dużego przyspieszenia, substancje poddawane są silnemu działaniu sił tnących, a powstałe turbulencje prowadzą do optymalnego wymieszania zawiesiny.

 

Podstawą badań jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, systemem HACCP oraz wspólnotowym prawem żywnościowym WE nr 852 /2004 R VII pkt. 1a. Laboratoria zlokalizowane na terenie parku Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości wykonywanych badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Oferujemy badanie wody:

  • przeznaczonej do spożycia,
  • głębinowej,
  • ze studni,
  • powierzchniowej,
  • basenowej,
  • z kąpielisk